Assessorament i planificació en matèria tributària de persones físiques o jurídiques.
Gestió i tramitació d'altes, baixes i modificacions de l'IAE.
Estudi i confecció de declaracions periòdiques:
IRPF
Impost sobre el patrimoni
Impost de societats
Declaracions d'IVA
Pagaments a cte. d'IRPF
Declaracions INTRASTAT
Estudi i confecció de declaracions no periòdiques:
Declaracions recapitulatives d'operacions intracomunitàries
Declaracions d'operacions a terceres persones
Assistència i defensa davant la inspecció de tributs.
Preparació i confecció de recursos administratius i contenciosos administratius.
Sol.licituds d'ajornaments i condonacions de sancions.
Assessorament financer, fiscal i immobiliari.