Assistència general a persones físiques o empreses, en les àrees següents:
 
CIVIL:
divorcis, separacions, arrendaments rústics i urbans, drets de la família, reclamacions a causa de responsabilitat per danys, redaccions de tot tipus de contractes, testaments, etc.
MERCANTIL:
constitució de societats, modificacions estatutàries, dissolucions, judicis executius, redacció de poders mercantils, etc.
PENAL:
assessorament i assistència davant els tribunals en tot tipus d'afers relacionats amb la comissió de delictes o faltes i, en especial, reclamacions derivades d'accidents.
LABORAL:
expedients de regulació, representacions davant el Centre de Mediació, Arbitratge i Conciliació (CMAC) i el Jutjat Social (acomiadaments improcedents, incapacitats laborals), etc.
FISCAL:
contenciosos administratius, reclamacions als tribunals, assessorament en inspeccions fiscals, assessorament i liquidació de l'impost de successions i donacions.
ADMINISTRATIVA:
redaccions de recursos en relació amb resolucions d'ajuntaments, la Generalitat, la Prefactura de Trànsit i altres administracions.